Het hele jaar door kunnen kinderen aangemeld worden. Als u nog nadere informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de directie.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier voor het aanmelden van uw kind. Na ontvangst neemt directeur Floortje Wezelenburg contact met u op. Zij zal de aanmelding bevestigen. Aansluitend ontvangt u informatie over hoe uw kind kan starten op De Spelelier.

Indien er sprake is van een extra ondersteuningsvraag voor een kind dan onderzoekt de school of zij de gewenste of noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Dit doen wij altijd in overleg met de ouders/verzorgers en/of met een andere basisschool (school van herkomst). Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband.

Indien u een kind wilt aanmelden dat op een andere basisschool staat ingeschreven, zal de directeur contact opnemen met de directeur van de betreffende school. Eventueel kan de intern begeleider een bezoek brengen aan betreffende school ter observatie. De toelating is een feit als u het inschrijf formulier heeft ondertekend én een schriftelijke bevestiging van de school heeft ontvangen.

  Personalia leerling

  Achternaam:
  Voorna(a)m(en):
  Roepnaam:
  a
  Geslacht:
  Geboortedatum:
  Geboorteplaats:

  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:
  Woonplaats:

  Geheim adres?:

  Telefoonnummer
  Geheim telefoonummer?:
  BSN*:
  Onderwijsnummer*:

  Eerste nationaliteit:

  Tweede nationaliteit:
  Land van herkomst:
  Datum in Nederland:

  *Toelichting BSN- en Onderwijsnummer
  Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een Burgerservicenummer (BSN) van de leerling nodig. Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.

  Medische gegevens

  Persoonlijk polisnummer:
  Verzekeringsmaatschappij*:
  Naam huisarts:
  Adres:
  Plaats:
  Telefoonnumer:
  Medicijnen:

  Allergieën:


  Noodnummers

  Naam:
  Telefoonnummer:

  Naam:
  Telefoonnummer:

  Naam:
  Telefoonnummer:


  Gegevens vorig onderwijs

  Naam VVE Programma:

  Naam school van herkomst:

  Plaats school van herkomst:

  Volgt onderwijs sinds (dd-mm-jj):

  Broers en Zussen (niet verplicht)

  Naam:

  Naam:

  Naam:

  Naam:

  Verklaring school
  De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

  Personalia verzorger 1

  Aanhef:
  MevrouwHeer
  Achternaam:

  Voorna(a)m(en):

  Relatie tot kind:

  Wettelijke verzorger:
  JaNee
  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Burgelijkestaat:

  Telefoon mobiel:

  Telefoon mobiel geheim?:
  JaNee

  Telefoon thuis:

  Telefoon thuis geheim?:
  JaNee

  Email adres:

  Ouderlijk gezag:
  JaNee

  Personalia verzorger 2

  Aanhef:
  MevrouwHeer
  Achternaam:

  Voorna(a)m(en):

  Relatie tot kind:

  Wettelijke verzorger:
  JaNee
  Geboortedatum:

  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Burgelijkestaat:

  Telefoon mobiel:

  Telefoon mobiel geheim?:
  JaNee

  Telefoon thuis:

  Telefoon thuis geheim?:
  JaNee

  Email adres:

  Ouderlijk gezag:
  JaNee


  Indien afwijkend adres van leerling
  Adres verzorger 1
  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  Adres verzorger 2
  Straatnaam en huisnummer:

  Postcode:

  Plaats:

  Toestemming voor gebruik foto’s en video’s van kind

  In de schoolgids, nieuwsbrief, schoolbrochure en schoolkalender (digitaal en wordt op website geplaatst);
  Op de website van de school
  Op Social media-accounts van de school
  Binnen de school en op het digibord
  Video-opname ten behoeve van onderwijskundige doeleinden (scholing en coaching docenten, studenten en leerlingen).
  Na beoordeling worden deze opnames vernietigd.
  Verspreiding van papieren & digitale adreslijst aan de gehele groep
  Parro (schoolapp)

  *U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.

  Opmerkingen:

  Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
  • dat hun kind wordt ingeschreven op De Spelelier;
  • geen bezwaar te hebben dat de school contact opneemt met de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/ vorige school;
  • dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals vermeld in de schoolgids;
  • dat zij informatie ontvangen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad cq oudervereniging;
  • zich te conformeren aan het schoolbeleid;
  • het formulier naar waarheid en volledig ingevuld te hebben.

  Ondertekenen

  Ondertekening verzorger 1
  Naam:

  Datum:

  Handtekening:
  Ondertekening verzorger 2
  Naam:

  Datum:

  Handtekening: