Basisschool De Spelelier is op 1 augustus 2002 ontstaan door een fusie van twee basisscholen, De Brink en De Oosterpoort. De naam Spelelier is ontstaan door stukjes van de woorden spelen, leren en plezier samen te voegen. Daarnaast is een lier een muziekinstrument en kun je met een lier hogerop komen. Kortom Spelelier is niet alleen een speelse naam, ze geeft ook de intentie van ons onderwijs weer.

Openbaar onderwijs
De Spelelier is een openbare basisschool. Openbaar onderwijs is voor iedereen toegankelijk, ongeacht levensovertuiging, maatschappelijke achtergrond of nationaliteit. Dit betekent dat we ons in gesprekken en themalessen nadrukkelijk bezighouden met de vraagstukken over alle verschillende vormen van levensovertuiging. We vinden het namelijk heel belangrijk dat kinderen met verschillende achtergronden met elkaar respectvol (leren) omgaan. Respect voor de ander, het andere én jezelf staan centraal in ons dagelijks pedagogisch handelen. Onze school wil een veilige plek zijn, waar rust heerst, warmte en vertrouwen en waar wezenlijke aandacht is voor ieder kind.

Algemene informatieKenmerken van de school
Op De Spelelier zijn ongeveer 265 leerlingen. We werken met de groepen: we de groepen: groep 1-2, groep 3, groep 4-5, groep 6-7, groep 8. Bij Rekenen wordt het klassenverband doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau rekenen.

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

 • Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
 • Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4

Klimaat van de school
De Spelelier streeft ernaar de kinderen zich thuis te laten voelen. Als kinderen een grote mate van zelfvertrouwen hebben dan pas kunnen ze zich het sterkst ontwikkelen. We zien De Spelelier dan ook als een leefgemeenschap, waar kinderen enerzijds veel leren en anderzijds ook hun persoonlijkheid ontwikkelen.

 • Zelfvertrouwen opbouwen
 • Zelfkennis verwerven
 • Verantwoordelijkheid durven nemen
 • Leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen

Brede School De Wilgenbroek
De Spelelier is gehuisvest in Brede School De Wilgenbroek. De school maakt samen met partnerorganisaties deel uit van de Brede School, waarbinnen krachten van kinderopvang, voorschoolse educatie basisonderwijs, naschoolse opvang en sportactiviteiten zijn gebundeld. We beschikken over een aantrekkelijk, fris gebouw met volop ruimte en een uitdagende leeromgeving. Het compartiment van De Spelelier is in 2015 verbouwd en geschilderd. Er zijn 3 leerpleinen gecreëerd waar kinderen onder begeleiding én zelfstandig kunnen werken. Op deze pleinen zijn computerwerkplekken gemaakt en is er volop ruimte om te werken aan projecten waar wetenschap, kunst, het zelf creëren en technologie samenkomen. Er is een nieuw handvaardigheid lokaal gekomen dat grenst aan een van de leerpleinen op de verdieping. Verder is er een nieuwe luchtverversingsinstallatie geplaatst waardoor de luchtkwaliteit voldoet aan de eisen van deze tijd.

Door diverse kindgerichte voorzieningen bij elkaar te brengen en onderling goede afspraken te maken en goede contacten te onderhouden, werken we eraan om ons doel: ’het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling en onderwijsloopbaan voor kinderen van 0 tot 14 jaar’ te bereiken. Het verbeteren van ontwikkelingskansen van kinderen en het bevorderen van ouderparticipatie zijn belangrijke aandachtsgebieden.

Partners Brede School De Wilgenbroek

 • De Spelelier (Openbaar Onderwijs)
 • Bolleke (Peuterspeelzaal van kinderopvang organisatie Kindertuin)
 • Humankind (Tussen- en Buitenschoolse opvang)
 • De Kindertuin (Dagopvang)
 • Buurtsport Boxtel
 • Cello
 • Jacob-Roelandslyceum

Met de participanten worden in samenwerking thema’s uitgewerkt als:

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 • Leesbevordering
 • ICT
 • Gezondheidseducatie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Kunst- en cultuureducatie

Ook is er sprake van diverse naschoolse activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

 • Sportlessen
 • Muzieklessen
 • Projecten
 • Taal bevorderingsactiviteiten