In de medezeggenschapsraad (MR) zitten afgevaardigden van ouders en leraren om met elkaar na te denken over de organisatie en veranderingen op school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de schoolleiding en/of het bestuur van Stroomm, in te stemmen met beslissingen of deze af te wijzen. De leden voor de MR worden eens per drie jaar gekozen uit en door ouders/verzorgers van leerlingen en uit en door personeelsleden van het team.

MedezeggenschapsraadMR vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. De agenda van de MR-vergaderingen hangt op de prikborden bij de ingangen. Via de vertegenwoordiging van de ouders kunt u vragen en problemen aangaande het functioneren van de school aankaarten. Zo heeft u invloed op de koers die we met elkaar willen varen. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad(GMR) worden boven schoolse zaken van alle scholen binnen ons bestuur besproken en vastgesteld. Vanuit de MR is 1 ouder lid van de GMR. Daarnaast is 1 teamlid lid van de GMR.

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding:

Personeelsgeleding:
Femke Blom
Lieke Lambregts
Mariska Hazenberg

Oudergeleding:
Selma Bakker – voorzitter
Hanneke Kuijpers – secretaris
Bas de Gruijter

De MR is bereikbaar via de e-mail: mr@spelelier.nl.

Notulen MR vergaderingen 2023-2024

Wat doet de GMR?

De GMR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de scholen. Dit doet zij door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de verdeling van formatie over de scholen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten van de algemene directie en kan hierover adviseren dan wel instemming verlenen. Daarnaast stelt de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de GMR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de scholen van de kinderen gebeurt.

Voor de ouders in de GMR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Uw betrokkenheid en interesse in de school van Stroomm is het belangrijkste. Verder wordt van de GMR-leden gevraagd vergaderstukken te bestuderen, eventueel deel te nemen aan de themaraden, mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en contact te hebben met de MR van De Spelelier. De vergaderingen van de GMR vinden minimaal 5-6 maal per jaar ’s avonds plaats.

Iedere ouder van een leerling van De Spelelier kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de GMR. Heeft u interesse, neem dan contact op met Floortje Wezelenburg.