Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking gegaan. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband of soms met partners die daarbuiten vallen.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij
Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. De Spelelier behoort tot samenwerkingsverband PO de Meierij en dit beslaat de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (7).

De missie
We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met de ouders en andere betrokkenen.

Ondersteuningseenheid Zuid
Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben dat dichtbij is. Omdat het samenwerkingsverband groot is, is aanvankelijk de beslissing genomen het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeente en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede en passende ondersteuning gegeven. Boxtel valt samen met Vught, Haaren, Esch, Sint-Michielsgestel, Berlicum en Veghel onder de Ondersteunings Eenheid Zuid. Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring gegeven.

De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen:

  1. Basiskwaliteit
  2. Basisondersteuning
  3. Extra ondersteuning

Uitgebreide informatie vindt u op: SWV PO de Meierij.