Op onze school wordt een toetskalender gebruikt die is ingepast in het leerlingvolgsysteem. Door landelijk genormeerde toetsen te gebruiken, bekijken we of leerlingen in vergelijking met het landelijke niveau goed presteren. De toets resultaten worden tijdens de “10-minutengesprekken naar aanleiding van het verslag” besproken met de ouders. Wij behalen de einddoelen van het basisonderwijs en leveren kwalitatief goed onderwijs.

Toetsen en Centrale EindtoetsDe laatste jaren staan de resultaten van de leerlingen steeds meer centraal. De vraag die dan gesteld moet worden is: wat zijn resultaten? Zijn dat de scores van een toets, het resultaat van de doorstroomtoets, de scholen waar de kinderen heengaan na de basisschool of welke opleiding een kind uiteindelijk afrondt? Of wordt ook de andere kant belicht: het plezier waarmee een kind naar school gaat, de vooruitgang die een leerling boekt, de groei in weerbaarheid en zelfstandigheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind? Niet alleen het kunnen beschikken over een grote hoeveelheid kennis is bepalend voor het succes van leerlingen. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Daarom mogen kinderen niet bij voorbaat worden afgerekend op het gemiddelde.

We willen hier wel benadrukken dat kinderen geen optelsom zijn van gemaakte toetsen. Er wordt ook gekeken naar inzet, algemene ontwikkeling, individuele talenten, motivatie en gedrag. Wij publiceren ieder jaar de doorstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs en de uitslag van de doorstroomtoets. Zie ook: www.scholenopdekaart.nl.

Resultaten eindtoets (per 2023 heet deze eindtoets: doorstroomtoets)
Hieronder vindt u het gemiddelde resultaat van de eindtoets van de afgelopen jaren:

2020: toets i.v.m. de coronamaatregelen landelijk niet afgenomen
2021: toets i.v.m. de coronamaatregelen landelijk niet afgenomen
2022: 530.7  (landelijk gemiddelde 534.8)

Overzicht van de doorstroomgegevens

2020 (31 leerlingen)
vwo 23,00%
havo/vwo 13,00%
havo 19,00%
vmbo-t/havo 10,00%
vmbo-t 19,00%
vmbo-k 13,00%
vmbo-b 3,00%

2021 (41 leerlingen)
vwo 28,80%
havo/vwo 12,20%
havo 19,50%
vmbo-t/havo 9,80%
vmbo-k 17,10%
vmbo-b 7,3%
pro 2,4%